Więcej niż biuro

Kiedy postępowanie karne skarbowe jest zgodne z prawem?

Zadajecie sobie Państwo pytanie: czy jest zgodne z prawem wszczęcie postępowania karnego skarbowego przed wszczęciem postępowania podatkowego? Oto odpowiedź doradcy podatkowego. Przyjąć należy, że naczelnik Urzędu Skarbowego, bazując na materiałach zgromadzonych w toku kontroli podatkowej, wszczyna dwa postępowania o całkiem odmiennym charakterze, jednakże odziaływujące na siebie wzajemnie (choćby ze względu …

Jaki jest wpływ opłaty planistycznej na podatki
(VAT i dochodowy)?

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) – jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent …

Jaka jest odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe (także za składki ZUS)?

Bardzo często przed upływem pięciu lat od terminu płatności zobowiązania bądź składki do ZUS właściwe organy podejmują postępowanie zmierzające do orzeczenia o odpowiedzialności np. wspólników, byłych wspólników, członków zarządu, byłych członków za wskazane zaległości i do wydania decyzji w tym zakresie – tak, aby zmieścić się w terminie pięcioletnim. Ważna …